MEDIA

Xúc tiến quảng bá du lịch là mối quan tâm chung của ngành Ngoại giao và ngành Du lịch