Nhà tù Sơn La

Tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La

Tu bổ, chống xuống cấp di tích Nhà tù Sơn La   (04/02/2021)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 31/12/2020 về việc tu bổ, chống…
Phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La  (07/06/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La,…
TIN NỔI BẬT