Tổng cục Du lịch, nền tảng số, kết nối, thúc đẩy du lịch,

Tổng cục Du lịch phát triển nền tảng số hỗ trợ kết nối, thúc đẩy du lịch

Tổng cục Du lịch phát triển nền tảng số hỗ trợ kết nối, thúc đẩy du lịch  (06/07/2020)

(TITC) - Triển khai Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công…
TIN NỔI BẬT