kết nối vùng

Du lịch dựa vào cộng đồng gắn với nông thôn mới: Kết nối vùng để tạo sức bật

Du lịch dựa vào cộng đồng gắn với nông thôn mới: Kết nối vùng để tạo sức bật  (19/11/2019)

Tìm giải pháp kết nối và không để “giẫm chân” nhau là nội dung trọng tâm trong hội thảo “Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh…
TIN NỔI BẬT