Hoạt động của ngành

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định về công tác tuyên truyền đến 2011

Cập nhật: 02/07/2008 10:07:05
Số lần đọc: 4919
Căn cứ chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 23/6/2008, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2793/QĐ phê duyệt Đề án tuyên truyền hoạt động VHTTDL giai đoạn 2008 - 2011. Đề án tuyên truyền nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động VHTTDL góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2008 - 2011.

Hoạt động tuyên truyền nhằm khẳng định vị trí, vai trò của VHTTDL trong quá trình phát triển đất nước, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Quyết định nêu đối tượng tuyên truyền là đông đảo các tầng lớp nhân dân ở trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng, phát triển sự nghiệp VHTTDL. Hình thức tuyên truyền cả trực tiếp và gián tiếp; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động nghiệp vụ. Lực lượng tham gia tuyên truyền bao gồm các báo, tạp chí; đài phát thanh, phát hình; đơn vị hoạt động nghệ thuật; các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực VHTTDL ở Trung ương và địa phương.

 

Quyết định chỉ ra Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ quan báo chí trực thuộc và các địa phương tuyên truyền trong lĩnh vực du lịch, tập trung vào các danh lam thắng cảnh, địa danh du lịch, các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; các sự kiện văn hóa - du lịch tổ chức ở trong và ngoài nước.

 

Kinh phí tuyên truyền từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và xã hội hóa.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch - TCDL

Cùng chuyên mục