Non nước Việt Nam

Tư liệu hóa Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi

Cập nhật: 01/11/2018 09:39:11
Số lần đọc: 916
Đó là một trong những giải pháp tỉnh Quảng Nam đưa ra nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025.


Nghệ thuật bài chòi miền Trung Việt Nam được UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Ảnh: sggp.org.vn

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 6202/KH-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2025. Theo đó, các nhóm giải pháp được đề ra trong kế hoạch, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi; Phổ biến Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trong đời sống cộng đồng, duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ Bài chòi hiện đang sinh hoạt ở các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh; Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tư liệu hóa Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn.

Quảng Nam là một trong những địa phương có bề dày về truyền thống lịch sử và văn hóa, là nơi sản sinh và lưu giữ nhiều loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị. Cùng với hai Di sản Văn hóa thế giới: Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Quảng Nam và các tỉnh Trung bộ vinh dự có thêm nghệ thuật Bài chòi là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Trong những năm qua, với nhận thức bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể là một trong những hoạt động quan trọng nhằm bảo tồn bản sắc dân tộc, là điều kiện cơ bản và động lực để phát triển bền vững, tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể và ban hành các chính sách, biện pháp cụ thể huy động sự tham gia của các địa phương, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân vào việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi.

Chính vì thế, Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2025 được ban hành với mục đích nhằm bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị Di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; đồng thời thu hút, huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: toquoc.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT