Tin tức - Sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật: 17/01/2023 16:42:45
Số lần đọc: 672
(TITC) – Ngày 16/01/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể liên quan đến các lĩnh vực di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo; văn hóa cơ sở, tuyên truyền cổ động; văn hóa dân tộc; văn học; công tác gia đình; thể dục, thể thao cho mọi người; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; tài nguyên du lịch và quy hoạch hệ thống du lịch; khu du lịch, điểm du lịch; kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch, xúc tiến du lịch; hợp tác quốc tế; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực…

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm: (1) Vụ Tổ chức cán bộ, (2) Vụ Kế hoạch, Tài chính, (3) Vụ Pháp chế, (4) Vụ Đào tạo, (5) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, (6) Vụ Thư viện, (7) Vụ Văn hóa dân tộc, (8) Vụ Gia đình, (9) Văn phòng Bộ, (10) Thanh tra Bộ, (11) Cục Di sản văn hóa, (12) Cục Nghệ thuật biểu diễn, (13) Cục Điện ảnh, (14) Cục Bản quyền tác giả, (15) Cục Văn hóa cơ sở, (16) Cục Hợp tác quốc tế, (17) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, (18) Cục Thể dục thể thao, (19) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, (20) Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, (21) Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, (22) Báo Văn hóa, (23) Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (24) Trung tâm Công nghệ thông tin, (25) Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong đó Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao có con dấu hình Quốc huy.

Theo Nghị định,  Vụ Thi đua, Khen thưởng tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem toàn văn Nghị định

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT