Hoạt động của ngành

Ký kết Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch

Cập nhật: 18/09/2020 15:49:20
Số lần đọc: 901
(TITC) - Sáng ngày 18/9/2020, tại trụ sở Tổng cục Du lịch đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu ký Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch

Theo Quy chế, Ban Chấp hành có trách nhiệm thảo luận và ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng để kịp thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục Du lịch và lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Tổng cục Du lịch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo toàn diện về công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia cùng tập thể Lãnh đạo Tổng cục trong việc xem xét và quyết định về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp và quy định của Bộ VHTTDL.

Lãnh đạo cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phản ánh với Lãnh đạo Tổng cục ý kiến của đảng viên về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo xây dựng và phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn đoàn kết nội bộ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trong cơ quan, đơn vị.

Về trách nhiệm của Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của tổ chức Đảng. Định kỳ hoặc đột xuất thông báo cho Ban Chấp hành về tình hình thực hiện các mặt công tác và kế hoạch, nhiệm vụ của Tổng cục Du lịch.

Thông báo cho Ban Chấp hành chương trình, chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm, hàng tháng về phát triển du lịch để Ban Chấp hành thảo luận, ra nghị quyết lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị xin ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đối với những vấn đề quan trọng của Tổng cục Du lịch.

Quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của Văn phòng Đảng ủy, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục Du lịch với chức năng là những đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành và Lãnh đạo Tổng cục Du lịch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục