di tích nhà Trần

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh)

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh)  (14/05/2020)

TX Đông Triều chứa đựng rất nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể liên quan đến đời nhà Trần. Hiện nay, ngoài 14 điểm di tích đã nằm…
TIN NỔI BẬT
http://theviet.vn/
http://www.danangxanh.vn/
http://khudulichhohoabinh.vn/
https://tourmoi.com/du-lich-nga
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490