Tin tức - Sự kiện

Nâng cao hiệu quả an ninh du lịch trong thời kỳ hội nhập

Cập nhật: 25/06/2008 08:56:13
Số lần đọc: 1558
Ngày 24/6, tại TP. Hội An (Quảng Nam), Bộ CA tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn “Đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm du lịch thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”. Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và hơn 120 đại biểu là lãnh đạo các Cục, Vụ, Học viện, CA các tỉnh, thành phố có các tuyến, địa bàn trọng điểm về du lịch trong cả nước.

Đây là mt hội thảo nhm đánh giá đúng thc trng, tình hình phát trin du lch và công tác đảm bo ANTT trên lĩnh vc du lch, góp phn nâng cao hiu qu kinh tế, gi vng ANQG, TTATXH trong tình hình mi. Hội thảo đã nhn được gn 50 báo cáo tham lun ca các đơn v nghip v thuc B CA, CA các địa phương, hu hết các tham lun đã phn ánh được các bin pháp, gii pháp công tác nghip v, công tác phi kết hp gia các cơ quan hu quan và nhim v xây dng phong trào toàn dân bo v ANTQ... cũng như nhng ý kiến đề xut, kiến ngh vi B CA và các cơ quan chc năng trong công tác nâng cao hiu qu đảm bo ANTT trên các tuyến, địa bàn trng đim du lch ca c nước.

Ti hội thảo nhiu tham lun đã tp trung trao đổi sâu v nhng vn đề trng tâm ca các tuyến, địa bàn trng đim du lch trong thi k hi nhp kinh tế quc tế như: Đặc đim, tình hình và các yếu t tác động đến an ninh du lch (ANDL); công tác đảm bo ANTT trong quy hoch, xây dng và khai thác; thc trng công tác đảm bo ANDL, nhng thành công, hn chế và kinh nghim, cũng như cơ chế hot động phi hp gia cơ quan qun lý Nhà nước, đơn v hot động du lch và lc lượng CA các cp; mi quan h phi hp công tác gia các lc lượng an ninh- cnh sát, gia cp cơ s (xã, phường) vi qun, huyn, tnh, thành ph và gia các các phòng nghip v cp tnh, thành ph vi B trong công tác đảm bo ANDL; d báo tình hình và gii pháp nâng cao hiu qu công tác bo v ANDL trên các tuyến, địa bàn trng đim du lch thi k hi nhp kinh tế  quc tế.

Nguồn: CAND

Cùng chuyên mục