Hoạt động của ngành

Hội thảo khoa học về Di sản văn hóa chùa tháp ở Bắc Ninh

Cập nhật: 01/10/2021 05:30:14
Số lần đọc: 537
Bảo tàng tỉnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Giá trị di sản văn hóa chùa tháp trên địa bàn tỉnh và việc bảo tồn, phát huy giá trị chùa tháp trong đời sống đương đại".  


Vườn tháp ở chùa Phật Tích (Tiên Du)

Có 27 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, các Thượng tọa, Đại đức ở Trung ương và trong tỉnh tập trung làm rõ 2 chủ đề chính là: Nguồn gốc lịch sử và giá trị di sản văn hóa chùa tháp Bắc Ninh; Thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị chùa tháp trong đời sống đương đại. Trên cơ sở đi sâu nghiên cứu, khảo sát và đánh giá khoa học để đưa ra những tham vấn thiết thực, hữu hiệu trong công tác bảo tồn di sản chùa tháp đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa giá trị và trách nhiệm bảo vệ di sản trong cộng đồng dân cư.

Hiện nay, toàn tỉnh có 613 ngôi chùa, trong đó 132 ngôi chùa được Nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa (3 ngôi chùa là Di tích Quốc gia đặc biệt, 44 ngôi chùa là Di tích cấp Quốc gia và 85 chùa là Di tích cấp tỉnh). Di sản văn hóa chùa tháp Bắc Ninh có lịch sử lâu đời, là nơi bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp, lưu giữ nhiều tài liệu, cổ vật có giá trị nhiều mặt về lịch sử, văn hóa, khoa học... gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng các làng, xã đồng thời giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Lâm

 

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục