Tin tức - Sự kiện

Đăk Lăk: Nhiều lễ hội dân gian được khôi phục

Cập nhật: 26/06/2008 14:06:02
Số lần đọc: 1504
Tỉnh Đăk Lăk đã sưu tầm, kế thừa, phát huy, bảo tồn 76 lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng và hai hệ thống nghi lễ, lễ hội (nghi lễ vòng đời, nghi lễ vòng cây lúa) của đồng bào dân tộc Êđê, Mnông nhằm góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cho đồng bào gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, ở tỉnh Đăk Lăk nhiều lễ hội dân gian đã được phục hồi như: lễ hội cồng chiêng, lễ hội voi; đâm trâu, cúng bến nước, ăn cơm mới, lễ cúng trưởng thành, kết nghĩa anh em... Tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng như Viện nghiên cứu văn hóa, Viện Dân tộc học, Viện Sử học, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Dân tộc học, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam... sưu tầm, biên soạn xuất bản hàng chục đầu sách văn hóa dân gian Êđê, Mnông như "Các sử thi Tây Nguyên", "Thần thoại Mnông", "Luật tục Mnông"; "Lễ hội dân gian Êđê", "Trường ca Đam San", "Dăm Tiông", "Văn học dân gian Êđê","Các nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Êđê, Mnông"...

Đặc biệt tỉnh cũng đã biên soạn, xuất bản nhiều đầu sách bằng song ngữ Êđê-Việt giới thiệu các nghi lễ truyền thống của đồng bào như: lễ cúng bến mới, cầu mưa, ăn cơm mới, vào nhà mới, lễ đặt tên, thổi tai, lễ trưởng thành, kết nghĩa anh em... Ngoài ra còn đầu tư kinh phí phục hồi, trùng tu, sửa chữa lại 60% bến nước trong cộng đồng của đồng bào dân tộc Êđê, Mnông nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường sinh thái.

Thông qua các lễ hội, Đăk Lăk đã khai thác, phát huy văn hóa dân gian, sử thi, trường ca, các làn điệu dân ca, dân vũ, âm nhạc dân gian, các loại hoạt động diễn tấu cồng chiêng và các loại nhạc cụ độc đáo khác. Riêng đối với ca múa của đồng bào dân tộc Êđê đã khôi phục, phát huy các thể loại dân ca Ar ray, Muynh, Amoi, Kyaw, chốc, Riu Yang và múa với các làn điệu máu tung khắc, chim grứ, tắp Knia. Đối với đồng bào dân tộc Mnông thể loại dân ca được khôi phục có: Tăm Ndring, Mprơ, Ngơi brah và múa có điệu múa Koông Kor...

Nguồn: website báo Đại đoàn kết

Cùng chuyên mục