Hoạt động của ngành

Hòa Bình: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh giai đoạn 2020 -2030

Cập nhật: 08/06/2020 13:44:04
Số lần đọc: 771
UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể (VHPVT) tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2030. Đối tượng gồm di sản VHPVT tiêu biểu của 5 dân tộc thiểu số (DTTS) Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Phạm vi thực hiện trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh.

Chiêng Mường là một trong các di sản phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trong tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh đã đề ra 7 mục tiêu chủ yếu là: Tổ chức sưu tầm, kiểm kê, bổ sung các tài liệu, các tư liệu VHPVT, các hiện vật liên quan đến các di sản VHPVT tiêu biểu các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc lập danh mục, tư liệu hóa di sản VHPVT tiêu biểu đang tồn tại trong cộng đồng 5 DTTS. Lập hồ sơ khoa học 10 di sản VHPVT tiêu biểu các DTTS trên địa bàn tỉnh trình Bộ VH-TT&DL phê duyệt đưa vào danh mục di sản VHPVT quốc gia. Hoàn thành đề án hồ sơ khoa học di sản VHPVT Mo Mường Hòa Bình đề nghị Chính phủ trình tổ chức UNESCO thế giới công nhận là di sản VHPVT của nhân loại. Tổ chức thực hiện một số dự án truyền dạy các di sản VHPVT tiêu biểu như: Nghệ thuật chiêng Mường; kết cấu và cách dựng nhà sàn dân tộc Mường truyền thống; nghệ thuật hát Thường đang, Bộ mẹng dân tộc Mường; lịch cổ dân tộc Mường và cách sử dụng; nghệ thuật hát Khắp dân tộc Tày, dân tộc Thái... Biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm giới thiệu về di sản VHPVT tiêu biểu các DTTS tỉnh. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, trình diễn, tuyên truyền di sản VHPVT cho cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở VH-TT&DL, các huyện, thành phố.

Có 4 Dự án thành phần của Đề án, gồm: Kiểm kê di sản VHPVT tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Sưu tầm, tư liệu hóa di sản VHPVT tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Giới thiệu, quảng bá, truyền dạy di sản VHPVT tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản VHPVT tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp các Sở Tài chính, TT&TT, Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Ban Dân tộc, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hàng năm. Các tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm di sản VHPVT tiêu biểu các DTTS trên địa bàn tỉnh…

 

P.V (TH)

 

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Cùng chuyên mục