Hoạt động của ngành

An Giang đẩy mạnh cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng

Cập nhật: 10/10/2023 15:20:59
Số lần đọc: 508
Ngày 3-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 854/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ “về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững” trên địa bàn tỉnh An Giang.


Mục đích nhằm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phát triển du lịch. 

Đồng thời đẩy mạnh cơ cấu ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững, trong đó: đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “lấy trải nghiệm du khách làm trung tâm”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế điều phối, quy chế hoạt động, kế hoạch hành động vùng, liên vùng trong phát triển du lịch, bảo đảm đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo đó, An Giang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; chuẩn bị các điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến An Giang; tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khu, điểm du lịch.

An Giang cũng phát triển sản phẩm và đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng địa phương khai thác các tour tuyến du lịch mới.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân xây dựng, phát triển khu, điểm du lịch, điểm tham quan, cơ sở ăn uống và mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch gắn với điểm thông tin tư vấn và hỗ trợ khách du lịch, kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương. Khuyến khích sản xuất các mặt hàng lưu niệm, đặc sản của địa phương có thương hiệu, tiện lợi trong việc giới thiệu và mua sắm của khách du lịch.

Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thực chất. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cấp, các ngành, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP.

Kế hoạch phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của trung ương, của tỉnh nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện Kế hoạch./.

Hải Nhu

Nguồn: Cổng TTĐT An Giang - angiang.gov.vn - Đăng ngày 04/10/2023

Cùng chuyên mục