Hoạt động của ngành

Quảng Trị: Kết quả hoạt động VH, TT&DL 7 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2009

Quảng Trị: Kết quả hoạt động VH, TT&DL 7 tháng và nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2009  (17/08/2009)

Năm 2009 là năm đầu tiên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Quảng Trị  thực hiện kế hoạch chung của các lĩnh vực thuộc ngành từ sau khi sáp nhập Sở. Công tác VH-TT-DL trong 6 tháng…