Tin tức - Sự kiện

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch  (23/07/2008)

Ở Việt Nam, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch (HDV) được xem là một nguồn lực quan trọng, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát…