Hoạt động của ngành

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cập nhật: 24/07/2020 16:25:33
Số lần đọc: 630
(TITC) – Ngày 16/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 2032/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch của Bộ nêu rõ việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử phải lấy tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử làm trung tâm; phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có thẩm quyền trong quá trình giải quyết TTHC.

Các nội dung chính của Kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử bao gồm:

Phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP tới tất cả các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các lợi ích khi lựa chọn phương thức thực hiện này nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các giải pháp, điều kiện bảo đảm phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ: Thực hiện rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng, lựa chọn và ban hành công khai danh mục các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xác định rõ lộ trình, cách thức thực hiện, giải pháp vận hành, khai thác.

Rà soát ban hành các quy định về mẫu hồ sơ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử phải nộp theo quy định hoặc giấy tờ, tài liệu, kết quả TTHC ở dạng điện tử được luân chuyển giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thực hiện và giảm thiểu các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC. 

Rà soát, xây dựng lộ trình số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử và lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC của Bộ.

Ngoài ra, tổ chức cung cấp TTHC trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tập trung, thống nhất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cung cấp TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên môi trường điện tử, đáp ứng tiêu chí dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ bảo đảm các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật; yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu; giải pháp xác thực, an toàn thông tin; phương thức thanh toán trực tuyến.

Xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (TTHC ban hành mới, thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ).

Quản lý, bảo vệ, định kỳ kiểm tra, rà soát, khắc phục sự cố, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, tổ chức đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ. Thanh tra, kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thuộc phạm vi giải quyết của Bộ theo quy định của pháp luật. Đề xuất khen thưởng và kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp đối với tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền...

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ  chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và các năm tiếp theo.

Các Tổng cục, Cục, Vụ có TTHC trực thuộc Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, lựa chọn nhóm TTHC và TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử; xây dựng kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4 của đơn vị mình. Tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Về giải pháp kỹ thuật, hạ tầng và công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có TTHC triển khai, xây dựng giải pháp kỹ thuật; các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quản lý, vận hành, khai thác, bảo đảm các biện pháp an toàn, an ninh, bảo mật thông tin đối với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; xây dựng Kho quản lý dữ liệu điện tử hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục