Tin tức - Sự kiện

Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL sẽ diễn ra tại Nghệ An vào ngày 14/3

Cập nhật: 10/03/2022 08:16:24
Số lần đọc: 1140
(TITC) - Theo kế hoạch, ngày 14/3, tại tỉnh Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 ngành VHTTDL “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.  

Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sẽ là nơi diễn ra lễ công bố và triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL

Đây là một hoạt động quan trọng trong Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành VHTTDL: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” được ban hành theo Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ngày 17/2/2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban Bộ VHTTDL tháng 3/2022 vào sáng nay (9/3), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề công tác năm 2022 ngành VHTTDL là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” nhằm khẳng định thông điệp và quyết tâm cao của toàn ngành trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021…, trong đó, môi trường văn hóa được xác định là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị một cách kỹ lưỡng để tổ chức chương trình triển khai chủ đề công tác năm 2022 của toàn ngành tại Nghệ An vào ngày 14/3 tới đây, trong đó công tác phối hợp cần hết sức nhịp nhàng, để đạt kết quả cao nhất.

Theo chương trình, buổi lễ sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An với nhiều nội dung đáng chú ý. Sau các hoạt động nghi lễ, triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Bộ VHTTDL và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ là hoạt động bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022. Các đại biểu cũng sẽ tham quan mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Hai nhiệm vụ chính của chủ đề năm công tác năm 2022 của ngành VHTTDL là xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, đối với xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VHTTDL.

Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành VHTTDL theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT