Hoạt động của ngành

Sơn La: Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: 01/07/2021 11:33:58
Số lần đọc: 764
Ngày 29/62021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025.Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đại diện lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 với mục tiêu khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 95% - 100% di tích quốc gia đặc biệt và 65% - 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 65% - 70% số di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị… Một số nhiệm vụ và giải pháp đã được đưa ra như hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc…

Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII về lĩnh vực du lịch; đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện việc tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu sớm ban hành dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; hoàn chỉnh dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 trình lãnh đạo Bộ ban hành và triển khai. Đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và triển khai các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; phối hợp chặt chẽ triển khai các nhiệm vụ mới khi các chiến lược về văn hóa và du lịch ban hành./.

Diệp Hương

Nguồn: Sở VHTTDL Sơn La

Cùng chuyên mục