Hoạt động của ngành

Bến Tre: Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Cập nhật: 01/07/2021 09:52:52
Số lần đọc: 890
Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị trực tuyến về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa (VH) Việt Nam đến năm 2030 và dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch (DL) giai đoạn 2021 - 2025.


Tham dự tại cầu Trung ương có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng. Tại Bến Tre có Phó giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thị Ngọc Dung và đại diện các sở, ngành tỉnh liên quan.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre.

Dự thảo Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu chung là “Khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị VH và con người Việt Nam, từng bước xây dựng VH thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Bộ VHTTDL cũng đã dự thảo một số chỉ tiêu phát triển VH đến năm 2030.

Đối với DL, Bộ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động phát triển DL, trong đó có hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển DL; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành DL; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ DL; phát triển sản phẩm DL và quản lý chất lượng dịch vụ DL; hỗ trợ doanh nghiệp DL phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19…

Tại cuộc họp, đại biểu các tỉnh đã có ý kiến, tham luận trao đổi một số nội dung về công tác phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về VH; xây dựng chỉ số bền vững VH gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; công tác quản lý nhà nước về VH nhằm đạt được các mục tiêu phát triển VH đến năm 2030…

Trong lĩnh vực DL, trao đổi về nguồn lực thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong lĩnh vực DL”; trao đổi về công tác quản lý nhà nước về DL tại địa phương trọng điểm DL; xúc tiến quảng bá và kích cầu thị trường DL Việt Nam trong bối cảnh mới…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông kết luận: Đại biểu đã cơ bản thống nhất các nội dung của dự thảo, trong đó, các mục tiêu đặt ra của dự thảo Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 đã bám sát chủ trương, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các văn bản của Chính phủ; thể hiện tầm nhìn mới về phát triển VH trong bối cảnh đất nước, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi.

Về dự thảo Chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2021-2025, các ý kiến đóng góp đã có sự tập trung vào các vấn đề trọng tâm. Đây là những đóng góp quan trọng để hoàn thiện các dự thảo và trình Chính phủ ban hành chính thức Chiến lược phát triển VH Việt Nam đến năm 2030 và Bộ VHTTDL triển khai Chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2021 - 2025.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

 

Nguồn: Báo Đồng Khởi

Cùng chuyên mục