Hoạt động của ngành

Làng nghề Hà Tây gắn với du lịch

Làng nghề Hà Tây gắn với du lịch  (26/05/2008)

Hà Tây đứng đầu cả nước với 409 làng nghề, chiếm một phần năm tổng số làng nghề của nước ta. Nhiều làng nghề có tuổi đời vài ba thế kỷ. Một số nghệ nhân đưa cả gia đình vào…