Hoạt động của ngành

Hội nghị bàn biện pháp cấp bách thu hút khách du lịch

Hội nghị bàn biện pháp cấp bách thu hút khách du lịch  (11/12/2008)

Ngày 10/12/2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị bàn biện pháp cấp bách thu hút khách du lịch quốc tế. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch…